1. Trang chủ
 2. Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ thuế điện tử của đơn vị khác?

Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ thuế điện tử của đơn vị khác?

1. Nội dung

Theo quy định, Đơn vị được phép Kê khai và Nộp thuế điện tử ở 2 cổng khác nhau (Ví dụ: Kê khai thuế ở cổng T-VAN của MISA, Nộp thuế ở cổng thuế điện tử của cơ quan thuế). Nhưng, không được phép Kê khai hoặc Nộp thuế cùng lúc ở 2 cổng khác nhau (Ví dụ: Vừa Kê khai ở cổng T-VAN của MISA, vừa Kê khai ở cổng T-VAN của một nhà cung cấp khác)

Do đó:

 • Nếu muốn sử dụng dịch vụ Kê khai thuế của MISA thì phải Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ Kê khai thuế của đơn vị khác, rồi mới Đăng ký sử dụng dịch vụ Kê khai thuế của MISA.
 • Nếu muốn sử dụng dịch vụ Nộp thuế của MTAX thì phải Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ Nộp thuế của đơn vị khác, rồi mới Đăng ký sử dụng dịch vụ Nộp thuế của MISA.

2. Các bước thực hiện.

1. Nếu đang sử dụng dịch vụ Kê khai/Nộp thuế của nhà T-VAN khác thì làm thủ tục Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ (theo hướng dẫn của nhà T-VAN đó).

2. Nếu đang sử dụng dịch vụ Kê khai/Nộp thuế ở cổng thuế điện tử của cơ quan thuế thì thực hiện như sau:

 • Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ:
  • Chọn dịch vụ muốn ngừng sử dụng:
   • Chọn Khai thuế: Nếu đang sử dụng dịch vụ Khai thuế trên cổng thuế điện tử và muốn chuyển sang dịch vụ Khai thuế của MISA.
   • Chọn Nộp thuế điện tử: Nếu đang sử dụng dịch vụ Nộp thuế trên cổng thuế điện tử và muốn chuyển sang dịch vụ Nộp thuế của MISA. (Lưu ý: Dịch vụ Nộp thuế của MISA dự kiến đáp ứng vào tháng 06/2020)
   • Chọn Tất cả dịch vụ: Nếu đang sử dụng dịch vụ Khai thuế và Nộp thuế trên cổng thuế điện tử và muốn chuyển sang dịch vụ Khai thuế và Nộp thuế của MISA. (Lưu ý: Dịch vụ Nộp thuế của MISA dự kiến đáp ứng vào tháng 06/2020)

  • Cắm USB Token vào máy tính để ký số lên tờ khai và nộp cho cơ quan thuế

Cập nhật 14/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận