1. Trang chủ
 2. Theo dõi kết quả Nộp thuế/Khai thuế/Đăng ký dịch vụ với cơ quan thuế

Theo dõi kết quả Nộp thuế/Khai thuế/Đăng ký dịch vụ với cơ quan thuế

1. Theo dõi kết quả nộp thuế (gồm nộp thuế và nộp thay)

1.1. Theo dõi qua email:

 • Sau 15 phút, NNT sẽ nhận email thông báo TCT đã chấp nhận/không chấp nhận GNT/GNT thay đã nộp.
 • Trường hợp GNT/GNT thay không được chấp nhận, NNT căn cứ vào lý do không chấp nhận trên thông báo của TCT để nộp lại GNT/ GNT thay.
 • Sau 15 phút kể từ khi nhận thông báo từ TCT, NNT sẽ nhận email thông báo Ngân hàng đã Nộp thuế thành công/không thành công.
 • Trường hợp nộp thuế không thành công, NNT căn cứ vào lý do không chấp nhận trên thông báo của Ngân hàng để nộp lại GNT/GNT thay.

1.2. Theo dõi trên phần mềm:

 • NNT có thể truy cập vào mục Nộp thuế\Giấy nộp tiền để kiểm tra kết quả:
  • Xem nội dung khoản nộp, số tiền đã nộp.
  • Trạng thái nộp thuế (đã nộp thành công hay chưa)
  • Xem giấy nộp tiền.
  • Trường hợp chưa nộp thuế thành công có thể nộp lại luôn tại đây bằng cách nhấn Nộp lại.
  • Tạo nhanh 1 giấy nộp tiền mới từ giấy nộp tiền đã lập bằng cách nhấn Nhân bản.
  • Tải về giấy nộp tiền.

Lưu ý: Có thể thiết lập điều kiện tìm kiếm để tra cứu kết quả nộp thuế theo loại giấy nộp tiền, trạng thái nộp thuế hoặc thời gian nộp thuế…

 • Hoặc Vào mục Thông báo kết quả từ TCT để kiểm tra.

2. Theo dõi kết quả đăng ký tờ khai.

2.1. Theo dõi qua email:

 • Sau 15 phút, NNT sẽ nhận email thông báo TCT đã chấp nhận/không chấp nhận tờ khai đã đăng ký.
 • Trường hợp tờ khai không được chấp nhận, NNT căn cứ vào lý do không chấp nhận trên thông báo của TCT để đăng ký lại tờ khai.

2.2. Theo dõi trên phần mềm:

 • Có thể kiểm tra xem tờ khai đã được cơ quan thuế chấp nhận chưa sau khi nộp tờ khai 15 phút tại mục Khai thuế:
  • Xem danh sách tờ khai đã đăng ký nộp.

  • Xem trạng thái của tờ khai (đã đăng ký thành công hay chưa)
  • Tải tờ khai về máy.

 • Hoặc Vào mục Thông báo kết quả từ TCT để kiểm tra.

3. Theo dõi kết quả Khai thuế.

3.1. Theo dõi qua email:

 • Sau 15 phút, NNT sẽ nhận email thông báo TCT đã chấp nhận/không chấp nhận tờ khai đã nộp.
 • Trường hợp tờ khai GNT không được chấp nhận, NNT căn cứ vào lý do không chấp nhận trên thông báo của TCT để nộp lại tờ khai.

3.2. Theo dõi trên phần mềm:

 • Có thể kiểm tra xem tờ khai/phụ lục đã được cơ quan thuế chấp nhận chưa sau khi nộp tờ khai 15 phút tại mục Khai thuế\Tờ khai:
  • Xem danh sách tờ khai đã nộp.

  • Xem Trạng thái của tờ khai (đã nộp thành công hay chưa)

  • Tải tờ khai về máy.

  • Xem chi tiết nội dung tờ khai.

 • Hoặc Vào mục Thông báo kết quả từ TCT để kiểm tra.

4. Theo dõi kết quả đăng ký dịch vụ.

Cho phép:

 • Xem danh sách các bản đăng ký đã nộp cho cơ quan thuế như: Đăng ký nộp tờ khai qua mạng, đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin dịch vụ…
 • Xem chi tiết nội dung tờ khai.
 • Xem thông báo liên quan đến tờ khai.

 • Hoặc Vào mục Thông báo kết quả từ TCT để kiểm tra.

5. Tra cứu thông báo.

Cho phép:

 • Xem danh sách các thông báo của nhà T-VAN và cơ quan thuế liên quan đến các tờ khai đã nộp.
 • Xem chi tiết nội dung thông báo.
 • Tải thông báo về máy.

6. Xem tổng quan tình hình nộp tờ khai, nộp thuế

Vào mục Tổng quan để xem các thông tin:

 • Liên quan đến tình hình nộp tờ khai như: Số tờ khai đã đăng ký, Số tờ khai đã nộp, Tờ khai sắp hết hạn…
 • Liên quan đến tình trạng nộp thuế như: Loại thuế đã nộp, số tiền đã nộp.

 

Cập nhật 10/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?