1. Trang chủ
 2. Quản lý tình hình nộp thuế

Quản lý tình hình nộp thuế

1. Nội dung

Hướng dẫn lập các báo cáo thống kê đáp ứng nhu cầu quản trị tình hình nộp thuế của đơn vị,  kế toán có thể xem các báo cáo sau:

STT Tên báo cáo Ý nghĩa
 1 Bảng kê tờ khai đã nộp Bảng kê tờ khai đã nộp giúp kế toán biết được các tờ khai đã kê khai với Nhà nước thì đã được nộp thuế chưa? có bị sót không?
 2 Bảng kê số thuế đã nộp Bảng kê số thuế đã nộp giúp kế toán biết được các giấy nộp tiền đã lập thì đã nộp cho những tờ khai nào?

Lưu ý: Để mapping được tờ khai và giấy nộp tiền trên các bảng kê trên, kế toán cần thiết lập khoản nộp ngân sách nhà nước.

Bảng kê tờ khai đã nộp

1. Vào mục Báo cáo, chọn Bảng kê tờ khai đã nộp

2. Thiết lập điều kiện tìm kiếm tờ khai.

Lưu ý:

   • Xem chi tiết trạng thái nộp tờ khai bằng cách nhấn vào ngày gửi tờ khai của tờ khai muốn xem.

   • Xem chi tiết tình trạng nộp thuế của từng tờ khai bằng cách nhấn vào ngày nộp thuế.

   • Có thể xuất khẩu Bảng kê tờ khai đã nộp bằng cách nhấn Xuất khẩu.

Bảng kê số thuế đã nộp

1. Vào mục Báo cáo, chọn Bảng kê số thuế đã nộp.

2. Thiết lập điều kiện tìm kiếm bảng kê số thuế đã nộp.

Lưu ý:

   • Xem chi tiết thông tin khoản nộp bằng cách nhấn Xem chi tiết.

   • Có thể xuất khẩu bảng kê số thuế đã nộp bằng cách nhấn Xuất khẩu.

 

 

Cập nhật 12/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận