1. Trang chủ
  2. Thiết lập tiểu mục khoản nộp NSNN

Thiết lập tiểu mục khoản nộp NSNN

1. Nội dung

  • Hướng dẫn kiểm tra lại tiểu mục khoản nộp ngân sách nhà nước theo từng loại tờ khai đã đăng ký nộp qua mạng có phát sinh tiền phí.
  • Thiết lập tiểu mục khoản nộp ngân sách nhà nước theo đúng thực tế phát sinh tại đơn vị với 5 loại tờ khai: Thuế tiêu thụ đặc biệt, Phí bảo vệ môi trường,Thuế bảo vệ môi trườngThuế tài nguyên, phí, lệ phí.

2. Các bước thực hiện

Chương trình ngầm định sẵn tiểu mục khoản nộp NSNN theo từng loại tờ khai trên danh sách tờ khai đăng ký nộp qua mạng thành công, kế toán kiểm tra lại như sau:

  • Vào mục Hệ thống/Thiết lập khoản nộp NSNN để xem chi tiết.

  • Tài khoản được phân quyền quản trị có thể sửa lại tiểu mục khoản nộp NSNN(nếu cần)
  • Tài khoản được phân quyền người dùng có thể xem danh sách khoản nộp NSNN nhưng ko có quyền sửa.

Lưu ý: Với 5 loại tờ khai sau: Thuế tiêu thụ đặc biệt, Phí bảo vệ môi trường, Thuế bảo vệ môi trường,  Thuế tài nguyên, phí, lệ phí.

    • Kế toán được phân quyền quản trị phải tự thiết lập tiểu mục theo đúng thực tế phát sinh (hàng hóa, dịch vụ) tại đơn vị.

    • Với 5 loại tờ khai trên, sau khi nộp tờ khai, với các hàng hóa, dịch vụ trên tờ khai chưa được thiết lập tiểu mục khoản nộp NSNN trên phần mềm, chương trình sẽ tự bổ sung thêm trên danh sách thiết lập tờ khai. Xem chi tiết tại đây.

Cập nhật 04/02/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận