1. Trang chủ
  2. Tự động thiết lập khoản nộp NSNN

Tự động thiết lập khoản nộp NSNN

1. Nội dung

Chương trình tự động thiết lập khoản nộp NSNN từ tờ khai đã nộp.

2. Chi tiết thay đổi

Ở phiên bản Beta 5 mtax, chương trình đã cho phép nộp tờ thuế từ danh sách tờ khai. Các khoản nộp trên tờ khai sẽ tự động được lấy lên trên giấy nộp tiền, NNT không mất công tự nhập các thông tin này.

Từ phiên bản beta 6 mtax (phát hành ngày 04/02/2021): Chương trình bổ sung tiện ích :

Sau khi nộp tờ khai, với các hàng hóa, dịch vụ trên tờ khai chưa được thiết lập tiểu mục khoản nộp NSNN trên phần mềm, chương trình sẽ tự bổ sung thêm trên danh sách thiết lập tờ khai. Áp dụng với 5 loại tờ khai đặc biệt sau:

  • Tờ khai phí, lệ phí.
  • Tờ khai thuế TTĐB.
  • Tờ khai phí bảo vệ môi trường.
  • Tờ khai thuế bảo vệ môi trường.
  • Tờ khai thuế tài nguyên.

VD: Nộp tờ khai thuế TTĐB với nội dung hàng hóa như sau:

Chương trình tự bổ sung hàng hóa trên giao diện thiết lập khoản nộp NSNN. kiểm tra như sau:

  • Vào Hệ thống\Thiết lập khoản nộp NSNN, nhấn Sửa tại tờ khai đã nộp có hàng hóa chưa được thiết lập khoản nộp NSNN.

Lưu ý: Hàng hóa dịch vụ được chương trình tự động lấy lên giao diện Thiết lập khoản mục NSNN là hàng hóa dịch vụ trên tờ khai, không phải lấy lên theo Nội dung các khoản nộp NSNN trên giấy nộp tiền.

Cập nhật 04/02/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận