Nộp thuế

Lưu ý: Để có thể nộp thuế điện tử đơn vị nộp thuế cần:

 • Đăng ký dịch vụ nộp thuế.
 • Đăng ký dịch vụ nộp thuế điện tử với ngân hàng, tham khảo tại đây hoặc vui lòng liên hệ với ngân hàng hoặc đến trực tiếp quầy giao dịch của ngân hàng muốn đăng ký dịch vụ nộp thuế để được hướng dẫn thực hiện.
Bước 1: Lập giấy nộp tiền.
 • Nhấn biểu tượng Dấu cộng, chọn Lập giấy nộp tiền.

2. Khai báo chi tiết thông tin, nhấn Tiếp theo.

Lưu ý:

  • THÔNG TIN NGƯỜI NỘP THUẾ: Mặc định lấy theo thông tin NNT theo Mã số thuế đang làm việc cần kiểm tra kỹ thông tin này.
  • THÔNG TIN CƠ QUAN QUẢN LÝ THU:Trường hợp nộp thuế cho cơ sở sản xuất hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với địa bàn nơi doanh nghiệp có trụ sở chính thì chọn lại cơ quan quản lý thu là cơ quan thuế quản lý cơ sở sản xuất.
  • Nộp theo văn bản cơ quan có thẩm quyền: Tích chọn khi nộp thuế theo các thông báo, quyết định the các cơ quan có thẩm quyền (ví dụ nộp tiền phạt theo quyết định của Kiểm toán nhà nước).
  • Số tờ khai/Số quyết định/Số thông báo: Chỉ khai báo khi nộp theo văn bản, cơ quan có thẩm quyền.
  • Nộp dung khoản nộp NSNN: Nếu là khoản nộp thông thường thì mã chương là mã chương của NNT, nếu là khoản nộp thuế TNCN thì mã chương tuân theo quy tắc sau: NNT thuộc cục thuế quản lý thì mã chương là 557, NNT thuộc chi cục thuế quản lý thì mã chương là 757 (tham khảo thông tư 93/2019/TT-BTC)
  • Mỗi GNT chỉ nộp được tối đa 1-2 khoản nộp (do mỗi ngân hàng nộp thuế điện tử có quy định giới hạn về tổng số ký tự trên giấy nộp tiền), trường hợp vượt quá số ký tự theo quy giới hạn  của ngân hàng, kế toán cần lập thành nhiều giấy nộp tiền.
Bước 2: Ký và gửi giấy nộp tiền.
 • Để phục vụ cho việc ký số, đơn vị phải cài đặt công cụ MISA KYSO (nếu chưa cài) và cắm USB token vào máy tính (Chữ ký số trên USB Token phải còn hạn và không bị thu hồi).
 • Kiểm tra lại các thông tin trên giấy nộp tiền, nhấn Ký và nộp.

Lưu ý:

   • Nếu có thông tin khai báo chưa chính xác, nhấn Quay lại để nhập lại thông tin.
   • Nếu chưa muốn ký và nộp ngay giấy nộp tiền, nhấn Lưu bản nháp.
   • Nếu không muốn lưu giấy nộp tiền vừa lập, nhấn Hủy bỏ.

Bước 3: Theo dõi kết quả nộp thuế

Xem hướng dẫn tại đây.

Lưu ý:

   • Có thể nộp thuế ngay trên tờ khai đã nộp.
    • Vào mục Khai thuế, nhấn biểu tượng mũi tên trên tờ khai cần nộp thuế.
    • Thực hiện các bước lập giấy nộp tiền như hướng dẫn ở trên.

   • Giấy nộp tiền thành công phải có 4 chữ ký: Chữ ký số của Người nộp thuế, Chữ ký số của nhà T-Van, Chữ ký số của Tổng cục Thuế, Chữ ký số của Ngân hàng.
   • Theo thông tư 84, ngày nộp thuế được cơ quan thuế ghi nhận là ngày Ngân hàng trích Nợ tài khoản Người nộp thuế để nộp thuế cho đơn vị.
   • Có thể tra cứu số thuế phải nộp trên phần mềm để đảm bảo nộp thuế đúng hạn.
Cập nhật 12/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan